กฟน. สัมมนาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ” เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ให้แก่บุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ ในการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน ที่ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล ยังมีความสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถบริหารระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลของตน ให้มั่นคง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. ยังมีโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นบริการที่ กฟน. จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Metro ต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288 ในเวลาทำการ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4799
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2866413580052427?sfns=mo
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1154593824825470976?s=21
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=44126

#TV5HD1 #NewMedia #กฟน #การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. สัมมนาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ

About The Author
-