รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ตอนที่ ๑ “ การปลูกป่าในใจคน ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตอนที่ ๑ “ การปลูกป่าในใจคน ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ “ เป็นโครงการ ที่ผู้ริเริ่มโครงการได้วางกลยุทธ์ที่ท้าทายทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งประชาชน ในระดับพื้นที่ “การปลูกป่า ที่มิได้เป็นเพียงการปลูกป่าเท่านั้น หากแต่เป็นการปลูกต้นไม้ ในใจคน เพื่อให้ป่าแห่งนี้คงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เพราะการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถสร้างป่าได้ แต่จะต้องทําการสร้างน้ําควบคู่กับการสร้างป่า

ขณะเดียวกัน การปลูกป่า ปลูกต้นไม้โดยไม่ทําการบําารุงรักษาก็จะไม่สามารถสร้างป่าได้เช่นกัน”กระบวนการที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการปลูกป่าในใจคน โครงการนี้สําาคัญมากสําหรับ คนชัยภูมิ เพราะจะทําให้ผู้คนและทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการ เกิดความรักและ หวงแหนต้นไม้ของป่าแห่งนี้ แม้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการทํางานที่อาจจะเห็นผลสัมฤทธิ์ ของงานหรือ Outcome ในอนาคตข้างหน้าก็ตาม หากแต่กระบวนการคิดของการสร้างฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพิจารณาบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่ปฏิบัติการนี้เป็นสิ่งดึงดูดและมีเสน่ห์ของการทําางานร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วย หัวใจ “ เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความสุข และ ประเทศชาติ มีความ มั่นคง อย่างยั่งยืน

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา…………. รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้เดินทางมาบันทึกเทปและนำเสนอ โครงการ ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ “ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

นโยบายรัฐบาล:
– ปกป้องผืนป่า
– เพิ่มพื้นที่ป่า ร้อยละ ๔๐
– พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนใช้แนวทางประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คณะสงฆ์ หน่วยงาน / องค์กร / ภาครัฐ / และเอกชน ด้วยพลังจิตอาสา และ ผ้าป่ากองบุญ
– โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึง ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทวงคืนผืนป่า
– ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ พื้นที่ ทวงคืนผืนป่า ๑๓๐๐๐ไร่
– ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ พลิกฟื้นผืนป่าโล่ใหญ่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา ตาม โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ สร้างน้ำฝายมีชีวิต ๑๑๑ฝาย สร้างป่า บนเนื้อที่ ๗๐๐๐ ไร่ ปลูกต้นไม้ ๒๙๖๐๐๐ ต้น


และวันนี้ … รายการคืนคุณให้แผ่นดินมาตามคำสัญญาที่เคยเรียนบอกท่านผู้ชมทางบ้านจะติดตามความคืบหน้าโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ ชัยภูมิ มานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้าน..ทีมงานรายการจึงได้เดินทางมายังจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ… ย้อนรอยกลับมาจังหวัดชัยภูมิอีกครั้ง

ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติ จากพ่อเมือง ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , พลตำรวจตรี สมพจน์ ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ , นายนพวงศ์ พฤษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ มาพูดคุยในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพเธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกคุณสุรีย์พร ดวงทอง , คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

#TV5HD1 #NewMedia #คืนคุณให้แผ่นดิน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ตอนที่ ๑ “ การปลูกป่าในใจคน ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ “

| News Online |
About The Author
-