กฟน. จัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ครั้งที่ 2/2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ให้กับผู้ที่สนใจจากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายให้ในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 (วันที่ 20 เมษายน อบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. วันที่ 21-22 เมษายน อบรมและทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร)

About The Author
-