กมธ.ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กมธ.ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมนำไปสู่การปฏิบัติพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา การเกษตร สร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันเร็วๆนี้ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”เพื่อศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ในสถานที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอ ” นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “

โดยการดำเนินงานของศูนย์ฯจะเน้นการจัดสร้างพลังงานทดแทน (โซล่าร์เซลล์) สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชนและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุมคามด้านอาหาร การตัดต่อพันธุกรรมพืชและสัตว์ (GMO) ทั้งยังเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปรัชญาชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง โดยการดำเนินงานของศูนย์ฯ จะมีการบริหารจัดการกิจกรรมการเกษตรอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ในเชิงชีวนิเวศและชีวบำบัดและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นนำมาปรับปรุงพัฒนาดินให้มีคุณภาพ และการจัดระบบสิ่งแวดล้อมให้มีความเกื้อกูลกันอย่างบูรณาการ และได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เยาวชนบุคคล

 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุม ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แบบบูรณาการ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 กองทัพอากาศ โดยศูนย์ฯ จะเน้นความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น จากการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่ได้นำแนวทางของศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง ซึ่งคณะกรรมาธิการจะมีการต่อยอดการเดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่อื่น อาทิ การประสานงานไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์การศึกษาฯ ในพื้นที่เพื่อให้ประสานต่อไปยังปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัดมาเสนอข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางต่าง ๆ ให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบ ส่วนการจะลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานนั้น อาจต้องพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวคณะกรรมาธิการจะนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเพิ่มเติมต่อไป

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า คณะกรรมาธิการและคณะทำงานได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานองค์ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน และสามารถเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ โดยพระองค์พระราชทานโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ อันเป็นแนวทางในการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยคนไทยจำเป็นต้องเข้าใจคุณค่าของการดำเนินการ ดังกล่าวอย่างถ่องแท้และผสมผสานแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระองค์ลงไปในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ในโรงเรียนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาด้วย ทั้งนี้ การนำศาสตร์พระราชไปใช้ในการจัดการศึกษาจะต้องเน้น “เข้าใจเข้าถึง พัฒนา” โดยจะมีการนำองค์ความรู้ด้านเทคนิคกระบวนการพัฒนาตามวิธีทรงงาน องค์ความรู้ด้านเนื้อหาจากโครงการพระราชดำริ องค์ความรู้เป้าหมายของการเรียนรู้และทำงานตาม ศาสตร์พระราชา ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะต้องมีเทคนิควิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรแต่ละระดับด้วยวิธีการ Active Learning โดยทางคณะกรรมาธิการได้มีการเข้าพบองคมนตรี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังประสบการณ์และคำแนะนำในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อนำมาพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน ถาวร ทั้งเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดทำหลักสูตรด้านการศึกษาแบบระยะสั้น และระยะยาว ทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเพิ่มว่า ทางคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ” เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป

 

กมธ.ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| Uncategorized |
About The Author
-