• สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 210 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400